Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

FAQ wsparcie prawne

FAQ
Obszary tematyczne

Zapraszamy do współpracy!
 1. Czy żołnierz – rencista zwolniony ze służby w poprzednim stanie prawnym jako żołnierz służby kontraktowej, bez prawa do odprawy mieszkaniowej może ubiegać się o przyznanie odprawy mieszkaniowej po zmianie przepisów wprowadzonych ustawą o obronie ojczyzny.

  Tak

  Aktualna treść przepisów nie uzależnia już wypłaty odprawy od rodzaju pełnionej służby (kontraktowa/stała) ani od związku inwalidztwa ze służbą wojskową, jak było to czynione w oparciu o poprzednie ustawodawstwo. Jednocześnie brak jest przepisów przejściowych, które ograniczałyby żołnierzy – rencistów wcześniej zwolnionych ze służby, od ubiegania się o wypłatę odprawy przy uwzględnieniu aktualnej treści przepisów.
  (Odpowiedź aktualna na wrzesień 2023 r.)

  Jesteś zainteresowany konkretną odpowiedzią przygotowaną przez kancelarię adwokacką, która ma sukcesy w prowadzeniu spraw o powyższym temacie?

  Zadzwoń 726 820 069, 534 126 646  lub napisz w formularzu kontaktowym.

 2. Po odejściu w 2016 odbyłem kilka ćwiczeń w rezerwie w sumie ponad 4 miesiące. Po powrocie jako żołnierz zawodowy, kadrowiec doliczył mi te ćwiczenia do dodatku za długoletnią służbę wojskową. Po zwolnieniu ze służby, od WBE dostałem odpis przebiegu służby bez tych 4 miesięcy ćwiczeń. Czy nie powinno być tak, że tych ćwiczeń nie powinno się uwzględnić w odpisie z przebiegu służby ale również w decyzji za długoletnią służbę ?

  Odp:

  Ćwiczenia rezerwy są czynną służbą wojskową i liczą się do emerytury wg stawki 2,6%. Czy powinny znaleźć się w opisie przebiegu służby to pytanie w istocie techniczne, bowiem wymaga sięgnięcia do wzoru i sprawdzenia czy ujmuje się tylko służbę zawodową czy całą czynną.

 1. Czy żołnierz, który jest po rozwodzie i sprawuje opiekę naprzemienną nad dzieckiem może liczyć na odprawę na to dziecko?

  Członkami rodziny żołnierza zawodowego, których uwzględnia się przy ustalaniu przysługującej powierzchni użytkowej podstawowej, są wspólnie zamieszkałe dzieci własne. Warunek ten jest spełniony przy opiece naprzemiennej, bowiem dziecko ma wówczas dwa miejsca zamieszkania.
  (Odpowiedź aktualna na wrzesień 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 2. Czy żołnierz po rozwodzie musi dzielić się z byłą małżonką odprawą mieszkaniową?

  Tylko jeśli decyzja została wydana przed orzeczeniem rozwodu. Odprawa mieszkaniowa wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, o ile została przyznana w trakcie trwania małżeństwa.  Od chwili rozwodu byli małżonkowie są dla siebie w świetle prawa obcymi osobami i nawet jeśli małżonka została wskazana do wyliczenia odprawy nie przysługuje jej po rozwodzie roszczenie o część wyliczoną w oparciu o normę wyliczoną na nią.
  (Odpowiedź aktualna na wrzesień 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 3. Czy żołnierz odchodzący z Wojska musi wziąć odprawę mieszkaniowa na żonę , która również jest żołnierzem w służbie? Czy w takiej sytuacji żona zostanie pozbawiona świadczenia mieszkaniowego?

  Żołnierz rozstający się z mundurem nie musi brać odprawy na żonę, ale tym samym pozbywa się jednej normy działając w ten sposób na swoją niekorzyść. Dodatkowo biorąc odprawę pozbawia żonę świadczenia mieszkaniowego.
  (Odpowiedź aktualna na wrzesień 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 4. Czy żołnierz, który jest emerytem i zamieszkuje mieszkanie z zasobów WAM, przygotowując swój dom do zamieszkania, może zajmować taki lokal i jak długo? (Żołnierz nie zalega z opłatami).

  Zgodnie z przepisami żołnierz może zamieszkiwać taki lokal będąc w służbie. W momencie przejścia na emeryturę musi opuścić lokal chyba, że w danym garnizonie nie ma aktualnie zapotrzebowania na takie mieszkanie. Reasumując, wszystko zależy od WAM.

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 5. W latach 1992 – 2001 (9 lat) pytający pełnił służbę jako żołnierz zawodowy. Następne lata to służba w resorcie MSWiA, obecnie emeryt.
  Czy gdyby pytający hipotetycznie przyjął się ponownie do służby zawodowej w WP, to wg nowych przepisów (10 lat) po roku przysługiwałaby mu odprawa mieszkaniowa? 

  Nie, bowiem odprawa nie przysługuje, jeśli zwolnienie ze służby wojskowej następuje przed upływem 10 lat od dnia powołania do tej służby w przypadku, gdy powołanie do czynnej służby wojskowej nastąpiło po okresie służby w innej formacji mundurowej

 1. Czy dowódca JW może przesunąć żołnierza do rezerwy kadrowej , w czasie przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim? ( Zwolnienie lekarskie jest związane z wypadkiem w miejscu pracy).

  Tak, może. Ustawa o obronie ojczyzny ani rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk nie uzależnia przeniesienia żołnierza do dyspozycji od braku przebywania żołnierza w tym czasie na zwolnieniu lekarskim.
  (Odpowiedź aktualna na wrzesień 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 2. Czy żołnierz może zostać przesunięty do rezerwy kadrowej pomimo braku jego zapoznania się z rozkazem dowódcy JW?

  Przeniesienie do dyspozycji następuje w drodze decyzji uprawnionego organu, którą należy doręczyć zainteresowanemu, a nie w drodze samego punktu w rozkazie dziennym. Od decyzji przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego.
  (Odpowiedź aktualna na wrzesień 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 3. Czy jest dokument normujący termin / okres czasu jaki ma żołnierz na sporządzenie  notatki służbowej od zaistnienia danej sytuacji?

  Pytanie zapewne dotyczy nie dokumentu, a przepisu prawa. Nie, nie ma regulacji dotyczących sporządzania notatek innych niż te z postępowania dyscyplinarnego. Należałoby jednak przytoczyć konkretny stan faktyczny, aby wykluczyć sytuację, w której żołnierz nie tyle nie sporządził notatki, ile zaniechał powiadomić przełożonego o sytuacji mającej znaczenie w służbie, co mogłoby stanowić przewinienie dyscyplinarne niedopełnienia obowiązków.
  (Odpowiedź aktualna na październik 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 4. Czy tatuaż eliminuje kandydata do służby w WP?

  Podejście do tatuaży uległo zmianie tak w przepisach rozporządzenia o orzekaniu o zdolności do służby jak i w praktyce orzeczniczej, przynajmniej CWKL.

  Dyskwalifikuje ze służby tylko tatuaż szpecący w widocznym miejscu (twarz, szyja, dłonie). Tatuaż artystyczny, choćby widoczny nie jest szpecący (tak m.in wg orzecznictwa) i nie czyni niezdolnym do służby.
  (Odpowiedź aktualna na październik 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

 5. Postępowanie dyscyplinarne. Żołnierz wybrał na obrońcę innego żołnierza, teoretycznie bardziej obeznanego w temacie. Nie chciał brać adwokata ani radcy z uwagi na koszt prowadzenia sprawy. Obrońca żołnierz postanowił jednak zasięgnąć opinii u radcy prawnego, na co radca wystawił rachunek, na nazwisko obwinionego.

  Czy za taką opinię radcy prawnego należy się obwinionemu zwrot kosztów w przypadku uniewinnienia?

  Ustawa o obronie Ojczyzny na nowo uregulowała kwestie postępowania dyscyplinarnego.
  Obowiązujące w uchylonej już ustawie o dyscyplinie wojskowej przepisy o zwrocie kosztów poniesionych przez obwinionego w związku z obroną w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 80 ust. 4 uodw) nie mają odpowiedników w ustawie o obronie Ojczyzny.
  W konsekwencji brak obecnie podstaw do żądania zwrotu choćby kosztów porady uzyskanej w celu obrony w postępowaniu dyscyplinarnym.
  Odesłanie zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny do odpowiednich przepisów kodeksu postępowania karnego dot. zwrotu kosztów obrony obejmuje tylko postępowanie karne prowadzone przeciwko żołnierzowi.
  (Odpowiedź aktualna na listopad 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka

   

 6. Jeżeli obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym może być żołnierz, to jeśli obwiniony wybierze sobie kolegę żołnierza z innej JW, to według jakich reguł i w jakim czasie on „prowadzi sprawę”?
  W ramach wykonywania czynności służbowych, w ramach dni wolnych, w ramach zwolnienia od zajęć?

  Ustawa o obronie Ojczyzny regulując postępowanie dyscyplinarne nie wskazuje, aby żołnierzowi będącemu obrońcą przysługiwało jakiekolwiek zwolnienie od obowiazków służbowych w związku z pełnioną funkcją. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jego udział w poszczególnych czynnościach postępowania dyscyplinarnego jest elementem prawa do obrony obwinionego. Trudno jednak wskazać, aby postępowanie dyscyplinarne miało pierwszeństwo przed etatowymi obowiązkami służbowymi. Wydaje się, że jeśli obrońca nie może wziąć udziału w zaplanowanej czynności (np. przesłuchaniu) z uwagi na zwykłe obowiązki w jednostce, w której pełni służbę, wówczas należałoby oczekiwać jego aktywności obejmującej m.in. wniosek o zmianę terminu przesłuchania, wykazanie że podjął starania o zwolnienie go z etatowych obowiązków.
  (Odpowiedź aktualna na listopad 2023 r.)

  dr Piotr BARTOSZEK – Kancelaria adwokacka


FAQ /wykorzystanie doświadczeń pomoże innym