Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Wskazówki w zakresie sfinansowania / dofinansowania przekwalifikowania zawodowego

Podstawa - rekonwersja dla uprawnionych:

Główne dokumenty normatywne

Szczególną uwagę zwróć na art. 236

SPRAWDŹ – link poniżej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655

Sprawdź oferty przekwalifikowania zawodowego zamieszczone w naszym serwisie (kliknij tutaj)

Uzyskanie sfinansowania/dofinansowania kosztów przekwalifikowania wiąże się wyborem odpowiedniego podmiotu, firmy, które przedstawiają ofertę przekwalifikowania zawodowego – np. kursy, szkolenia, studia.

Zwróć uwagę na wybór legalnie działających podmiotów, które prowadzą swoją działalność szkoleniową na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z odpowiednim PKD z działu 85 – edukacja, Krajowy Rejestr Sądowniczy (KRS) wraz  z odpowiednim PKD z działu 85 – edukacja.

Wskazówki uzyskania sfinansowania / dofinansowania

Poniższe wskazówki są tylko informacją opartą o doświadczenia własne.

Proponowany tok postępowania jest jedną z możliwych opcji.

Obowiązkowo zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami dokumentów normatywnych dotyczących przekwalifikowania zawodowego w MON.

Obowiązkowo skontaktuj się z odpowiednim terytorialnie w zakresie wydawania opini dot. Twojego wniosku o pomoc rekonwersyjną COAZ, OAZ, oraz wydającym decyzje WBE.

Miej na uwadze zmienną interpretacje przepisów dlatego kontakt  z COAZ /OAZ / WBE jest priorytetowy.

W przypadku sfinansowania/dofinansowania wniosek należy złożyć co najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem co do terminu realizacji przekwalifikowania – patrz informacje uzupełniające/wskazówki poniżej.

UWAGA!
Termin złożenia wniosku o przekwalifikowanie zawodowe:
Interpretacja ogłoszona na stronach wybranych OAZ: „Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa jest to data wpływu dokumentów do WBE”.

 1. Zapoznaj się z dokumentami normatywnymi w zakresie pomocy rekonwersyjnej dla uprawnionych (ustawa i rozporządzenie powyżej).
 2. Zapoznaj się ze wskazówkami opisanymi w niniejszym dziale.
 3. Skontaktuj się z COAZ, OAZ odpowiedzialnym terytorialnie za wydanie opinii dotyczącej Twojego wniosku o pomoc rekonwersyjną, w celu ustalenia informacji będących w Twoim zainteresowaniu. 
  Pozyskaj ze  strony „Twojego” COAZ / OAZ niezbędne dokumenty do pobrania, mogą się one różnić w zależności od COAZ /OAZ, dopytaj również o załączniki do wniosku o pomoc rekonwersyjną.
 4. Wybierz interesujące Cię przekwalifikowanie realizowane przez legalnie działający podmiot gospodarczy.
 5. Sprawdź podmiot realizujący przekwalifikowanie w odpowiednim rejestrze np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inne np. KRS lub CEIDG, sprawdź czy ośrodek szkoleniowy posiada PKD z działu 85 – edukacja ( Zobacz zakładkę Pozostałe / Centrum pomocy / Przydatne linki ).
 6. Ustal czy ośrodek realizujący interesujące Cię przekwalifikowanie zgodzi się na taka formę – sfinansowanie (ośrodek szkoleniowy musi rezerwować miejsce, czekać na opłatę z MON).
 7. Ustal możliwość wystawienia przez ośrodek szkolenia:
   1. Zaświadczenia z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń – oryginał z pieczęcią i podpisem ( Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania).
   2. Zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym – oryginał z pieczęcią i podpisem.
   3. Dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania – faktura lub rachunek – oryginał.

8. Ustal z firmą szkoleniową czy ta firma wystawia fakturę, czy jest inny podwykonaca szkolenia. Dane na fakturze muszą być identyczne z danymi na wniosku o pomoc rekonwersyjną.

9. Złóż za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa WCR  (właściwego co do miejsca Twojego zamieszkania) wniosek o przekwalifikowanie zawodowe do odpowiedniego Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) z dołączonymi:

   1. Decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
   2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej,
    w tym zawodowej służby wojskowej.
   3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. (dokument z pkt. 7 a).
   4. Zapytaj w Twoim COAZ / OAZ czy wymagane są inne załączniki np. oświadczenia o korzystaniu z pomocy rekonwersyjnej – do zapoznania np. na stronie OAZ Gdynia). 

10. Po otrzymaniu decyzji, zgody na przekwalifikowanie, od WBE, przekaż dane do wystawienia faktury do ośrodka szkolenia gdzie będzie realizowane przekwalifikowanie. Dane nabywcy to dane WBE. (W decyzji może być informacja: Organ emerytalny dokona przelewu po otrzymaniu prawidłowego wystawionego dokumentu zgodnego z treścią wydanej decyzji).
Tytuł faktury – Np: Kurs prawa jazdy kat. A, decyzja WBE nr xxx z dnia xxx  – ustal to konkretnie z COAZ/OAZ/WBE.

11. Realizuj przekwalifikowanie, zakończ z wynikiem pozytywnym.

12. Pozyskaj dokumenty o których mowa w pkt. 7 b.

13. Przedstaw właściwemu dyrektorowi WBE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia przekwalifikowania zawodowego, oryginał dokumentu potwierdzającego jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

Informacje uzupełniające / wskazówki

 1. Kultura osobista, wcześniejsze merytoryczne przygotowanie, nie utrudnią kontaktów w sprawach pomocy rekonwersyjnej z COAZ, OAZ, WBE.
 2. Złożenie wniosku w przypadku dofinansowania / sfinansowania realizuj co najmniej z 2 miesięcznym wyprzedzeniem co do terminu rozpoczęcia przekwalifikowania.

  Wiąże się to np. z terminami administracyjnymi, czasem na przesłanie dokumentów, terminami wydawania decyzji, terminem przekazania środków finansowych na rachunek płatniczy ośrodka realizującego przekwalifikowanie zawodowe.

 3. Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do złożenia wniosku (do 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej).
 4. Wniosek do WBE zawiera rubrykę – uzasadnienie wyboru rodzaju oczekiwanej pomocy – to motywacja, którą kierujemy się do nabycia kompetencji potrzebnych do przyszłej pracy na danym stanowisku.
 5. Inna rubryka to – informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej – sprawdź, dopytaj w COAZ / OAZ czy wymagają załącznika.
 6. Przemyśl założenie segregatora z dokumentami dotyczącymi pomocy rekonwersyjnej (wnioski, zaświadczenia, certyfikaty, decyzje, inne).

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.