Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Regulamin portalu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MOJAREKONWERSJA.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mojarekonwersja.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), prowadzonego przez ESTEZET SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą
  w Małkowie, pod adresem ul. Parkowa 10, 83­330 Małkowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000909885, NIP 5892066725, REGON 389392949, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, zwana dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy Serwis ma charakter informacyjno – usługowy i ma na celu ułatwić skorzystanie z pomocy rekonwersyjnej przez uprawnionych do niej na zasadach wskazanych w Ustawie o obronie Ojczyzny i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Serwis ułatwia również kontakt pomiędzy Użytkownikami, uprawnionymi do skorzystania z pomocy rekonwersyjnej, z użytkownikami oferującymi uprawnionym realizację poszczególnych form przekwalifikowania zawodowego i praktyk zawodowych. Umowy między Użytkownikami są zawierane poza Serwisem.
 3. Zawarte na stronach Serwisu informacje dotyczące procesu rekonwersyjnego, w tym m.in. dotyczących przekwalifikowania zawodowego  mają charakter ogólny i pełnią funkcję informacyjną, które każdy Użytkownik powinien indywidualnie zweryfikować w przepisach dotyczących pomocy rekonwersyjnej, zgodnie z  Ustawą o obronie Ojczyzny.
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@mojarekonwersja.pl
  2. numer telefonu: +48 726 820 069; +48 609 051 993; +48 534 126 646;
  3. formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: https://mojarekonwersja.pl/sugestie-wykorzystanie-doswiadczen/.
 5. Niniejszy Regulamin jest stale dostępny w witrynie internetowej www.mojarekonwersja.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy kontaktowych, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak
  i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 8. Opisywana w Serwisie Pomoc rekonwersyjna i jej realizacja odbywa się za zasadach określonych w Ustawie o obronie Ojczyzny i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
 9. W celu uzyskania Pomocy rekonwersyjnej, Użytkownik powinien samodzielnie zweryfikować swoje uprawnienie do skorzystania z niej, traktując informacje zawarte w Serwisie, jako dodatkowe źródło informacji.
 10. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych
w Serwisie;

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie, który może korzystać z Usług dedykowanych zarówno wszystkim Użytkownikom, jak i tylko Ogłoszeniodawcom, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub w odrębnych regulaminach. Konto Ogłoszeniodawcy jest dedykowane Przedsiębiorcom, którzy oferują Uprawnionym realizację poszczególnych form Przekwalifikowania zawodowego i Praktyk zawodowych;

Reklamodawca– Użytkownik Serwisu, który zawarł z Usługodawcą umowę w zakresie reklamowania świadczonych przez siebie usług w formie ich publikacji na stronach Serwisu. Wszelkie Umowy z reklamodawcami są zawierane poza Serwisem;

Uprawniony – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej na zasadach wskazanych w Ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz.U. 2022 poz. 655 (dalej jako: „Ustawa o obronie Ojczyzny”), który dokona Rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto Uprawnionego i może korzystać z Usług dedykowanych Uprawnionego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. Zakres działań, które Użytkownik może wykonać oraz funkcjonalności dostępnych w ramach Konta może się różnić
w zależności od rodzaju założonego Konta. Usługodawca oferuje możliwość założenia dwóch rodzajów Kont, dedykowanych dla Użytkowników, zwanych dalej odpowiednio ,,Kontem Uprawnionego” oraz ,,Kontem Ogłoszeniodawcy”;

Pakiet– plany taryfowe, w ramach których Ogłoszeniodawcy mogą korzystać z Usług płatnych opisanych w pkt. VIII niniejszego Regulaminu. Zakres Usług dostępnych w poszczególnych Pakietach jest każdorazowo dostępny w opisie Pakietu, dostępnego na stronach internetowych Serwisu;

Ogłoszenie – płatna czasowa publikacja w Serwisie, w ramach jednej z dostępnych w Serwisie Kategorii ogłoszeń, sporządzona przez Ogłoszeniodawcę. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem;

Formularz Ogłoszenia – określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, z uwzględnieniem podziału na różne Kategorie ogłoszenia;

Kategoria ogłoszenia – dział do którego zaszeregowane zostaje Ogłoszenie;

Wiadomość prywatna – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji, kontaktowanie się  z innymi Użytkownikami, którzy dokonali Rejestracji, w tym również w celach związanych z Ogłoszeniem;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy    z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania Ogłoszeń i ich zamieszczaniu;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Profil – nieodpłatna, czasowa publikacja w Serwisie informacji, w szczególności o charakterze informacyjnym,  sporządzona przez Użytkownika;

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Pomoc rekonwersyjna – działania prowadzone na zasadach określonych w Ustawie o obronie Ojczyzny i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin.

Praktyki zawodowe – praktyki zawodowe, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obronie Ojczyzny.

Przekwalifikowanie zawodowe – przekwalifikowanie zawodowe, o którym mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obronie Ojczyzny;

Rozporządzenie MON– Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy
w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2022 poz. 978);

Doradztwo zawodowe – doradztwo zawodowe, o którym mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obronie Ojczyzny;

Pośrednictwo pracy – pośrednictwo pracy, o którym mowa w art. 236 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obronie Ojczyzny.

Projekt Weteran – przedsiębiorcy, zakłady pracy uczestniczące w „Projekcie Weteran”, które zgodnie z odrębnym wewnętrznym regulaminem ogłoszonym w zakładce Projekt Weteran na stronie Serwisu udzielają zniżek dla określonych grup, za swoje usługi, towary.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług,
  a w szczególności takich jak: możliwość przeglądania treści Serwisu, czy zakładania Konta.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera
   w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatne oraz nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi odpłatne są świadczone wyłącznie na rzecz Ogłoszeniodawców. Warunki i zasady świadczenia Usług płatnych na rzecz Ogłoszeniodawców określa pkt. VII niniejszego Regulaminu.
 1. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu, nieposiadającym Konta korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym, m.in. w postaci informacji o pomocy rekonwersyjnej oraz dodanych na stronę Ogłoszeń,
  2. założenie i prowadzenie Konta,
  3. wyszukiwanie Ogłoszeń w przeznaczonej do tego wyszukiwarce, zwanej dalej ,,Wyszukiwarką’’,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
  5. przekierowania na zewnętrzne social media.
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom, posiadającym Konto, niezależnie od jego rodzaju, korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. dodania Ogłoszenia do „obserwowanych”;
  2. przeglądania Wiadomości prywatnych, otrzymanych od innych Użytkowników;
  3. wysyłania Wiadomości prywatnych do innych Użytkowników;
  4. przeglądaniu treści dostępnych po zalogowaniu się do Konta;
  5. zapisania swojego Profilu.
 1. Użytkownicy, którzy założyli Konto Ogłoszeniodawcy, w ramach swojego Konta, mogą korzystać z następujących Usług:
  1. bezpłatnego skorzystania z formularza „Dodaj firmę” i przeglądania dodanych w jego ramach firm;
  2. bezpłatnego przeglądania dodanych Ogłoszeń;
  3. bezpłatnej edycji Ogłoszeń;
  4. płatnych opisanych w pkt. VII poniżej.
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie bezpłatnych Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej, zaś dla Usług płatnych w pkt VII poniżej.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  1. przeglądaniu treści ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta.
  3. wyszukiwaniu Ogłoszeń w Wyszukiwarce, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania;
  4. udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza;
  5. przekierowaniu na zewnętrzne social media, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego portalu społecznościowego i przekierowaniu na jego strony.
  6. dodaniu Ogłoszeń do „obserwowanych” jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu odpowiednio z chwilą usunięcia Ogłoszeń z listy obserwowanych; 
  7. przeglądaniu Wiadomości prywatnych wymienianych pomiędzy Użytkownikami zawierana jest na czas oznaczony
   i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia strony internetowej Serwisu lub wylogowania się ze swojego Konta;
  8. wysyłaniu Wiadomości prywatnych pomiędzy Użytkownikami, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu
   z chwilą wysłania wiadomości;
  9. uzupełnienia informacji dotyczących Profilu Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu skorzystania z dedykowanego przycisku;
  10. przeglądaniu treści dostępnych po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania lub zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;
  11. dodaniu informacji o prowadzonym przez Ogłoszeniodawcę przedsiębiorstwie jest zawierana na czas oznaczony
   i rozwiązuje się z chwilą skorzystania przez Ogłoszeniodawcę z przycisku „Dalej” lub usunięcia Konta w Serwisie;
  12. przeglądania dodanych przez siebie Ogłoszeń, w specjalnie dedykowanej temu zakładce,  zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu
   z chwilą wylogowania się z Konta  lub zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;
  13. edycji Ogłoszenia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zapisania formularza przeznaczonego do edycji Ogłoszenia.
 1.  
 1. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie
  i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Usługodawca umożliwia założenie dwóch rodzajów Kont – Konta Uprawnionego oraz Konta Ogłoszeniodawcy.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania
  z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.
 7. W przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania
  w imieniu tego Przedsiębiorcy.
 8. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego. Usługi wymagające Rejestracji Konta opisane są
  w pkt IV powyżej. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt. XI Regulaminu.

VI. OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Ogłoszeniodawcy miejsce na stronie internetowej Serwisu umożliwiające mu zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia.
 2. Warunkiem dodania Ogłoszenia jest uzupełnienie formularza “Dodaj firmę”, o którym mowa w pkt IV ppkt 5a niniejszego Regulaminu.
 3. Ogłoszeniodawca, w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Ogłoszenia, korzysta z Formularza ogłoszenia, za pośrednictwem którego wypełnia pola oznaczone jako obowiązkowe. W ramach Formularza ogłoszenia Ogłoszeniodawca może m.in. wybrać kategorie, w której mieści się zakres usług świadczonych przez niego poza Serwisem, dodać województwa w ograniczonej ilości, na terenie których świadczy swoje usługi, zatytułować Ogłoszenie, dodać opis, zgodnie z limitami i możliwościami technicznymi  określonymi na stronie Serwisu.
 4. Warunkiem dodania Ogłoszenia jest zaakceptowanie przez Ogłoszeniodawcę wskazanych przez Usługodawcę jako obowiązkowe checkboxów wskazanych w Formularzu ogłoszenia.
 5. Ogłoszeniodawca może przydzielić Ogłoszenie do jednej z dwóch Kategorii Ogłoszeń – Ogłoszenia dotyczącego Praktyk zawodowych lub Ogłoszenia dotyczącego przekwalifikowania zawodowego, a w ramach Kategorii określić rodzaj Ogłoszenia spośród wskazanych w formularzu Ogłoszenia
 6. Ogłoszeniodawca samodzielnie ustala treści jakie mają zostać zamieszczone w Ogłoszeniu.
 7. Treści, o których mowa w ppkt. 6, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 8. Za treść Ogłoszenia, na potrzeby niniejszego regulaminu uważa się również dodane do niego zdjęcia oraz tytuł Ogłoszenia.
 9. Dodając ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Ogłoszenia powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich
  – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone Ogłoszenia są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego. Poprzez zamieszczenie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i publikowanie go przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83);
 10. Informacje zawarte przez Ogłoszeniodawców w Ogłoszeniu, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu
  art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dalsze ustalenia i czynności zmierzające do zawarcia umowy, w tym złożenie oferty zawarcia umowy, dokonywane są poza Serwisem.
 11. Ogłoszenia publikowane są na okres wskazany na stronach Serwisu, zgodnie z opisem wybranego przez Ogłoszeniodawcę Pakietu lub do momentu usunięcia Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę lub usunięcia Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie.
 12. Usługodawca weryfikuje Ogłoszenia przed ich publikacją w Serwisie, badając ich zgodność z niniejszym Regulaminem,
  a w szczególności pkt. 13 i 14 poniżej.
 13. Ogłoszeniodawca dodający Ogłoszenie dot. Przekwalifikowania zawodowego powinien spełniać następujące warunki:
  1. być Przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. mieć uprawnienia do prowadzenia szkoleń, potwierdzone wpisem do właściwego rejestru,
  3. mieć uprawnienia do wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w §6 Rozporządzenia MON;
  4. mieć uprawnienie do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym;
  5. być uprawnionym do wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za usługi świadczone w ramach Przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w §7 Rozporządzenia MON.
 14. Ogłoszeniodawca dodający Ogłoszenie dot. Praktyk zawodowych powinien spełniać następujące warunki:
  1. być Przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. być uprawnionym do wystawienia zaświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową, o którym mowa  w § 11 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia MON
  3. być uprawnionym do wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej, o którym mowa w § 11 ust. 6 Rozporządzenia MON
  4. przedstawić szczegółowy zakres obowiązków dla uprawnionego przyjmowanego na Praktyki zawodowe
  5. organizować Praktyki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie stacjonarnej.
 15. Ponadto,  wszystkie Ogłoszenia powinny zostać sporządzone w języku polskim i dotyczyć jednego rodzaju usług oferowanych przez Ogłoszeniodawcę.
 16. Ogłoszenia nie mogą zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe, treści marketingowych dotyczących innych usług oferowanych przez Ogłoszeniodawcę lub jego partnerów oraz zawierać danych kontaktowych, poza miejscami wskazanymi w Formularzu ogłoszenia.
 17. Termin publikacji Ogłoszenia liczy się od dnia jego opublikowania na stronach Serwisu, po weryfikacji, o której mowa
  w ppkt. 12 powyżej.
 18. Usługodawca weryfikuje ogłoszenie w terminie 3 miesięcy od dnia dodania Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę, zgodnie
  z ppkt. 3 powyżej. W przypadku, gdy weryfikacja ta nie nastąpi we wskazanym terminie, Ogłoszeniodawca ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Ogłoszenia (umowne prawo do odstąpienia od Umowy).
 19. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 18, Ogłoszenie traktuje się, jakby nie zostało dodane.
 20. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełni wymagań wskazanych w niniejszym punkcie, Usługodawca zwróci się do Usługodawcy, na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji, z prośbą o uzupełnienie Ogłoszenia. W takim wypadku Ogłoszenie zostanie dodane po uzupełnieniu, przez Ogłoszeniodawcę, niezbędnych informacji.
 21. Usługodawca może ograniczyć możliwość dodawania Ogłoszeń do poszczególnych Kategorii w przypadku, gdy poza Serwisem zawrze z Ogłoszeniodawcą odrębne umowy dot. wyłącznej możliwości dodawania Ogłoszeń do konkretnej Kategorii ogłoszeń (dalej jako “Umowa wyłączności”).
 22. Informacja o zawarciu Umowy wyłączności i braku możliwości dodania Ogłoszenia w danej Kategorii zostanie przez Usługodawcę podany w zakładce “Biuro prasowe”.
 23. Ogłoszeniodawca, który dokonał zakupu Pakietu i w związku z zawarciem Umowy wyłączności nie może zrealizować publikacji Ogłoszenia w danej Kategorii ogłoszeń może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi Pakietu w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji o zawarciu Umowy wyłączności.
 24. W przypadku odstąpienia od Umowy świadczenia Usługi Pakietu, Usługodawca zwraca Ogłoszeniodawcy kwotę proporcjonalną do zakresu spełnionego świadczenia objętego Pakietem.

VII. USŁUGI PŁATNE

 1. Usługodawca umożliwia Ogłoszeniodawcy Umowę o płatne Usługi świadczone drogą elektroniczną wskazane w niniejszym Regulaminie w pkt. poniżej.
 2. Użytkownik może skorzystać z Usług płatnych zamawiając jeden z Pakietów, zgodnie z pkt. VIII poniżej.
 3. W ramach Usług płatnych świadczonych w ramach poszczególnych Pakietów, Usługodawca umożliwia Ogłoszeniodawcy
  w szczególności:
  1. Publikację Ogłoszenia;
  2. Promowanie Ogłoszenia.
 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Promowanie jest zmianą pozycji wyświetlania Ogłoszenia na wyższą na liście Ogłoszeń, w miejscu wyodrębnionym dla tego rodzaju Ogłoszeń udostępnionych w Serwisie lub zmianą koloru tła Ogłoszenia.
 5. Umowa o świadczenie Usługi publikacji Ogłoszenia jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą upłynięcia okresu publikacji wskazanym w opisie Pakietu.
 6. W zależności od wybranego Pakietu liczba Ofert publikowanych, które Ogłoszeniodawca może opublikować, może się różnić.
 7. Umowa o świadczenie Usługi wyróżnienia Ogłoszenia jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą upływu okresu publikacji.

VIII. PAKIETY

 1. Ogłoszeniodawca może korzystać z Serwisu w ramach poszczególnych Pakietów obejmujących Usługi płatne. Szczegółowe warunki dotyczące zakresów przedmiotowych poszczególnych Pakietów oraz czasu ich trwania, wskazane są w opisie każdego Pakietu na stronie Serwisu.
 2. Opisy Pakietów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Usługodawca umożliwia w ramach Serwisu zakup płatnych Pakietów, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje
  o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Pakietu są każdorazowo wskazane Ogłoszeniodawcy w opisie każdego z nich.

IX. ZAKUP PAKIETÓW

 1. Informacje o możliwości zakupu Pakietu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia Pakietu jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta Ogłoszeniodawcy w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 3. W celu Zamówienia wybranego Pakietu, Ogłoszeniodawcy, po wybraniu interesującego go Pakietu, wypełnia pola formularza zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Ogłoszeniodawcę w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Ogłoszeniodawcę, jeżeli na podany przez Ogłoszeniodawcę adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 4. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Ogłoszeniodawcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 5. Ogłoszeniodawca będący podmiotem, o którym mowa w XV ppkt 3 niniejszego Regulaminu może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 6. Ogłoszeniodawca dokonuje płatności za Pakiet poprzez operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem. W tym przypadku Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach wybranego Pakietu, po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Ogłoszeniodawcę płatności, zgodnie z informacjami wskazanymi w opisie Pakietu.
 7. W przypadku płatności za Pakiet przelewem tradycyjnym, rozpoczęcie świadczenia usług w ramach wybranego pakietu, nastepuje nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności z tytułu tej Usługi odpłatnej.
 8. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Ogłoszeniodawcę o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówienie. W przypadku braku płatności przez Ogłoszeniodawcę w terminie, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

X. REKLAMODAWCY

 1. Usługodawca umożliwia dodanie treści reklamowych na poszczególnych podstronach Serwisu.
 2. W celu opublikowania takich treści Reklamodawcy zwracają się do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustalając indywidualnie warunki publikacji treści reklamowych, zakres świadczenia usług przez Reklamodawcę
  i Usługodawcę, a także ich cenę.
 3. Poprzez przesłanie treści reklamowych, które mają zostać umieszczone w Serwisie, Reklamodawca udziela Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej
  i nieograniczonej terytorialnie licencji w celu wykonania Zamówienia oraz na korzystanie
  z przesłanych treści poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej, wprowadzanie do sieci Internet, zwielokrotnianie i udostępnianie wytycznych bądź wizualizacji w sieciach informatycznych
  i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści przesłanych przez Usługodawcę
  w zakresie udzielonej licencji.
 4. Przesyłając treści, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, Usługodawca oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do przesyłanych treści, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Usługodawcy.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać
  z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in
  w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. Pozostałe przypadki, kiedy ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, wskazane są w rat. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób niewprowadzający w błąd;
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z treści prezentowanych w Serwisie bądź w inny sposób otrzymanych od Usługodawcy lub innych Użytkowników, jedynie
  w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy
  o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie
  z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników lub Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w Koncie lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;
  4. w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
   w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

XII. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej:  biuro@mojarekonwersja.pl podając w tytule reklamacja.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej, do treści publikowanych przez lub w imieniu Usługodawcy na stronach Serwisu, w tym w szczególności tekstów, artykułów, fotografii, grafik, materiałów audio-video, stanowią własność Usługodawcy lub jego licencjodawców.
 2. Usługodawca jest twórcą treści zamieszczonych w Serwisie, o ile nie zostały one zostały one stworzone przez inne osoby
  i w związku z tym przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz prawa osobiste do tych treści.
 3. Wskazane powyżej przedmioty praw własności intelektualnej ani jakiekolwiek ich części nie mogą być użyte bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, za wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie lub określonych przepisami prawa. 
 4. Użytkownik, dodający jakiekolwiek materiały  w Serwisie, oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych materiałów lub Treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej do Treści lub posiada licencję pozwalającą mu na dodanie Treści do Serwisu i udzielanie dalszych sublicencji, w tym Licencji dla Usługodawcy, o której mowa w pkt poniżej.
 5. Użytkownik, poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie, udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na obsługiwanie, wykorzystywanie, uruchamianie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, tworzenie opracowań, tłumaczenie tych Treści lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych (dalej zwana: „Licencją”). Treści, dodane przez Użytkownika mogą być dostępne również dla innych Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  4. publiczne wyświetlenie,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  6. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  7. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
  8. wprowadzania do obrotu,
  9. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  10. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 7. Licencję można wypowiedzieć poprzez usunięcie Treści lub innych materiałów z Serwisu lub poprzez usunięcie Konta. Licencja udzielana jest na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Usług Serwisu, w tym w szczególności Konta. Wypowiedzenie Licencji, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje usunięcie Treści ze stron internetowych Serwisu. Jednak, jeżeli Użytkownik, przesłał Treści innym Użytkownikom za pomocą funkcjonalności Serwisu, a Treści te nie zostały przez tych Użytkowników usunięte, to do czasu ich usunięcia przez tych Użytkowników, Treści objęte wypowiedzianą Licencją mogą nadal być dostępne w Serwisie.
 8. Wyrażona przez Użytkownika zgoda dotyczy użycia wizerunku również w materiałach służących popularyzacji działań
  w zakresie działalności Usługodawcy oraz realizacji akcji marketingowych przez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności w portalach społecznościowych i ich podstronach, stronie internetowej Serwisu i jego podstronach na czas nieokreślony (do odwołania).
 9. Użytkownik wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub inne treści i wszelkie materiały zamieszczone w ramach Konta lub Profilu lub w innych częściach Serwisu oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z ppkt. powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Użytkownika.
 10. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument ani Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będą rozwiązywane przed Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w ppkt 3 powyżej, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany
  w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy
  o świadczenie Usług w Serwisie.