Logowanie

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja

Hasło jest generowane automatycznie i zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Test baner tel

Podstawa - rekonwersja dla uprawnionych:

Główne dokumenty normatywne

Szczególną uwagę zwróć na art. 236

SPRAWDŹ – link poniżej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000655

Sprawdź oferty przekwalifikowania zawodowego zamieszczone w naszym serwisie (kliknij tutaj)

Uzyskanie refundacji kosztów przekwalifikowania wiąże się wyborem odpowiedniego podmiotu, firmy, które przedstawiają ofertę przekwalifikowania zawodowego – np. kursy, szkolenia, studia.

Zwróć uwagę na wybór legalnie działających przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność szkoleniową na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z odpowiednim PKD z działu 85 – edukacja, Krajowy Rejestr Sądowniczy (KRS) wraz  z odpowiednim PKD z działu 85 – edukacja.

Wskazówki uzyskania refundacji

Poniższe wskazówki są tylko informacjami opartymi o doświadczenia własne.

Obowiązkowo zapoznaj się i postępuj zgodnie z zapisami dokumentów normatywnych dotyczących przekwalifikowania zawodowego w MON.

Obowiązkowo skontaktuj się z odpowiednim terytorialnie w zakresie wydawania opini dot. Twojego wniosku o pomoc rekonwersyjną COAZ, OAZ, oraz wydającym decyzje WBE.

Miej na uwadze zmienną interpretacje przepisów dlatego kontakt  z COAZ /OAZ / WBE jest priorytetowy.

Żołnierz zawodowy, za uprzednią pisemną zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może, na pisemny wniosek, korzystać z pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata.

Jeżeli nie złożone zostało wypowiedzenie zawodowej służby wojskowej to wówczas jest wymóg złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 10 a poniżej. 

 1. Zapoznaj się z dokumentami normatywnymi w zakresie przekwalifikowania zawodowego i rekonwersji dla uprawnionych (ustawa i rozporządzenie powyżej).
 2. Zapoznaj się ze wskazówkami opisanymi w niniejszym dziale.
 3. Skontaktuj się z COAZ, OAZ odpowiedzialnym terytorialnie za wydanie opinii dotyczącej Twojego wniosku o pomoc rekonwersyjną, w celu ustalenia informacji będących w Twoim zainteresowaniu. 
  Pozyskaj ze  strony „Twojego” COAZ / OAZ niezbędne dokumenty do pobrania, mogą się one różnić w zależności od COAZ /OAZ, dopytaj również o załączniki do wniosku o pomoc rekonwersyjną.
 4. Wybierz interesujące Cię przekwalifikowanie realizowane przez legalnie działający podmiot gospodarczy.
 5. Sprawdź firmę, podmiot realizujący przekwalifikowanie w odpowiednim rejestrze np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) lub inne np. KRS lub CEIDG, sprawdź czy firma szkoleniowa posiada PKD z działu 85 – edukacja ( Zobacz zakładkę Pozostałe / Centrum pomocy / Przydatne linki ).
 6. Ustal możliwość wystawienia przez firmę szkoleniową:
  1. Zaświadczenia z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń. – oryginał z pieczęcią i podpisem ( Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania ).
  2. Zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym – oryginał z pieczęcią i podpisem.
  3. Dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania – faktura lub rachunek – oryginał.

7. Ustal z firmą szkoleniową czy właśnie ta firma wystawia fakturę, czy jest inny podwykonaca szkolenia. Dane firmy realizującej szkolenie powinny być tożsame na fakturze oraz we wniosku o pomoc rekonwersyjną. 

8. Złóż wniosek do dowódcy jednostki wojskowej o pisemną zgodę na odbycie przekwalifikowania zawodowego (Zobacz zakładkę: Pozostałe/Dokumenty do pobrania).

9. Pozyskaj dokument o którym mowa w pkt. 6 a.

10. Złóż za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej wniosek o udzielenie pomocy rekonwersyjnej do odpowiedniego Wojskowego Biura Emerytalnego (WBE) z dołączonymi:

  1. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej lub decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a w przypadku żołnierza nieposiadającego tych dokumentów – poświadczone przez dowódcę jednostki wojskowej oświadczenie o planowanej dacie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
  2. Uprzednią, pisemną zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego (patrz pkt. 8).
  3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej.
  4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń ( Zobacz zakładkę: Pozostałe / Dokumenty do pobrania ).
  5. Ustal w swoim COAZ / OAZ / WBE czy wymagają dodatkowych załączników np. oświadczenia o korzystaniu z pomocy rekonwersyjnej – do zapoznania się np. na stronie OAZ Gdynia.

11. Realizuj przekwalifikowanie, zakończ wynikiem pozytywnym.

12. Pozyskaj dokumenty o których mowa w pkt. 6 b i c do przedstawienia ich oryginałów w odpowiednim WBE. 

Informacje uzupełniające / wskazówki

 1. Kultura osobista, wcześniejsze merytoryczne przygotowanie, nie utrudnią kontaktów w sprawach pomocy rekonwersyjnej z COAZ, OAZ, WBE.
 2. Zwrotu kosztów przekwalifikowania dokonuje dyrektor WBE po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
 3. Przekwalifikowanie zawodowe nie jest traktowane jako realizacja tak zwanej podróży służbowej. Wykonuje się to zazwyczaj w czasie pozasłużbowym.
 4. Żołnierz zawodowy, który chce realizować przekwalifikowanie sporządza oświadczenie o planowanej dacie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, przedstawia je dowódcy. Na tej podstawie może rozpocząć proces planowania swojego przekwalifikowania.
 5. Pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin do złożenia wniosku (do 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej).
  Interpretacja ogłoszona np: na stronie OAZ Gdynia: „Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa jest to data wpływu dokumentów do WBE”
 6. Wniosek do WBE zawiera rubrykę – uzasadnienie wyboru rodzaju oczekiwanej pomocy – to motywacja, którą kierujemy się do nabycia kompetencji potrzebnych do przyszłej pracy na danym stanowisku. 
 7. Inna rubryka to – informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej – sprawdź, dopytaj w COAZ / OAZ czy wymagają załącznika.
 8. Dane na fakturze za przekwalifikowanie powinny być identyczne z danymi na wniosku np. nazwa przekwalifikowania, nazwa ośrodka szkolenia itp.
 9. Koszty przejazdów pokrywane są z innej puli niż limit przysługujący na przekwalifikowania (30 noclegów i 20 przejazdów).
 10. Przemyśl założenie segregatora z dokumentami dotyczącymi pomocy rekonwersyjnej (wnioski, zaświadczenia, certyfikaty, decyzje, inne).

Masz inne doświadczenia?

Wykorzystanie doświadczeń pomoże innym uprawnionym.